Menguruskan produk/perkhidmatan anda (Managing your products/services) - PART 1

Setelah permohonan gerai anda diluluskan, anda boleh menguruskan produk/perkhidmatan melalui menu Senarai Produk di Halaman Penjual. Terdapat tiga bahagian utama pada halaman senarai produk iaitu bahagian senarai produk, keterangan produk dan variasi produk. Berikut ini adalah panduan mengenai pengurusan produk/perkhidmatan.

After your stall has been successfully approved, you can start managing your products/services through the List of Products menu on Seller Centre page. There are three main section on the product list page which are product list, product description and product variation. Below are some of the guidelines on how to manage your products/services.

 1. Bahagian Senarai Produk (Product List Section)

  Bahagian ini akan menyenaraikan kesemua produk yang anda telah masukkan ke dalam sistem. Fungsi-fungsi yang anda boleh capai adalah seperti berikut:

  a. Cari - anda boleh menapis senarai yang mengandungi katakunci yang anda masukkan di sini. Jika senarai produk anda sangat panjang maka dengan cara ini senarai akan memaparkan kesemua produk yang mengandungi katakunci tersebut sahaja manakala produk-produk yang lain akan tersembunyi. Anda boleh mengembalikan senarai asal dengan mengosongkan katakunci dari kotak Cari.
  b. Paparkan x rekod - anda boleh memilih untuk memaparkan bilangan rekod pada halaman yang sama dengan memilih bilangan rekod dari senarai pilihan. 
  c. Muat semula - anda boleh memilih butang ini untuk memuat-semula senarai dengan data-data dari pangkalan data sistem.
  d. Menyusun - anda boleh mengklik pada sel tajuk bagi setiap lajur untuk menyusun senarai berdasarkan urutan menaik/menurun mengikut susunan lajur tersebut.
  e. Pilih produk - untuk memilih produk yang anda ingin paparkan atau kemaskini, klik pada baris dari senarai produk tersebut. Sistem akan memaparkan bahagian keterangan produk sebaik  sahaja anda mengklik bara produk tersebut dari senarai.

  This section will list down all products that you have entered into the system. Below are the list of functions that you would be able to access:

  a. Find - you can filter your product list with the keyword that you entered here. You can view all your filtered products in this list which matched with the keyword entered and this function will simplify the list if you have a very long list of products in your database. Other products will be hidden and you can bring back the original list by clearing the keyword in Find field.
  b. Show x rows - you can set to view how many rows that will be displayed on the list by selecting it from the dropdown option. 
  c. Reload - you can click on this button to reload all of your products from your system database into this list.
  d. Sorting - you can click on the column header to sort your list based on the column data in ascending/descending order.
  e. Select product- to select the product from the list for viewing or editing, just click on the row of the list containing the product. The system will view the product description section automatically upon your click.

 2. Bahagian Keterangan Produk (Product Description Section)

  Keterangan

  Description

 3. Bahagian Variasi Produk (Product Variation Section)

  Variasi

  Variation

Keterangan Artikel

ID artikel:
8
Penilaian :

Artikel berkaitan